Regulamin stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu Golden-Gym.

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług klubu Golden-Gym oraz wykupiła Karnet;
 2. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu do klubu Golden-Gym.
 3. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z klubu posiadająca opłacony karnet lub wykupione wejście jednorazowe.
 4. Klub – Golden-Gym
 5. Karta Klubu – karta wydawana dla osób będących posiadaczami opłaconego karnetu.
 6. Opłata serwisowa – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubie Golden-Gym.
 7. Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu
  o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.
 8. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.golden-gym.pl
 9. Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Dzień otwarcia Klubu – dzień w którym Klienci, którzy wykupili Karnet mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu.
 11. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 12. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
 13. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.
 1. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki.
 2. Opiekun Prawny Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia, zobowiązany jest przed rozpoczęciem procesu rejestracji przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia, osobiście dostarczyć do Klubu wypełnione przez siebie i podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub jednorazowej wejściówki przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest dostępne do pobrania w recepcji klubu. W trakcie procesu rejestracji Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest podać dane kontaktowe do Opiekuna Prawnego ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz numer telefonu oraz złożyć oświadczenie o dostarczeniu do Klubu oświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań nie będzie możliwe korzystanie z usług Klubu Golden-Gym przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. W przypadku zmiany osoby Opiekuna Prawnego nowy Opiekun Prawny zobowiązany jest niezwłocznie osobiście dostarczyć oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku zmiany danych Opiekuna Prawnego Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest niezwłocznie zmienić dane osoby do kontaktu w recepcji klubu. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń.
 3. Podstawą członkostwa w Klubie jest zakupiony przez Klienta lub Nowego Klienta Karnet. Z chwilą aktywowania Karnetu Klient nabywa członkostwo w klubie Golden-Gym i może korzystać z oferowanych usług rekreacyjnych, sportowych oraz rehabilitacyjnych.
 4. Aktywny Karnet uprawnia do korzystania przez okres 28 dni z usług oferowanych przez Klub Golden-Gym, zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na Stronie internetowej oraz dostępną w Klubie.
 5. Karnet jest aktywny od dnia pierwszej wizyty klienta w Klubie. Płatność następuje w sposób wskazany na Stronie internetowej lub w recepcji Klubu. Datą zakupu Karnetu lub jednorazowej wejściówki jest data uiszczenia w całości przez Klienta lub Nowego Klienta opłaty lub opłat wynikających z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki.
 6. Cennik usług świadczonych w klubie Golden-Gym dostępny jest w recepcji oraz na Stronie internetowej.
 7. Zakup Karnetu lub jednorazowej wejściówki lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry we wskazanych formach płatności przyjętych przez klub Golden-Gym.
 8. Warunkiem utrzymania członkostwa jest opłacenie Karnetu za kolejny okres obowiązywania Karnetu w trakcie obowiązywania Karnetu lub w terminie 7 dni od daty upływu ważności Karnetu. Opłacenie Karnetu w trakcie trwania członkostwa następuje ze skutkiem od dnia następnego po ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego Karnetu. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny okres rozliczeniowy Klient nie będzie mógł korzystać z usług klubu Golden-Gym.
 9. Po upływie okresu obowiązywania Karnetu Karnet może zostać przedłużony automatycznie na dalszy okres rozliczeniowy, pod warunkiem, że Klient wyrazi lub wyraził zgodę na cykliczne obciążanie jego karty płatniczej oraz pod warunkiem uzyskania zapłaty za kolejny Karnet.
 10. Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 11. Klient traci członkostwo w klubie Golden-Gym w razie:
  1. nieopłacenia Karnetu w terminie 7 dni od daty upływu ważności poprzedniego Karnetu;
  2. rezygnacji z członkostwa przez Klienta;
  3. wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z Placówki Klubu;
  4. wypowiedzenia Karnetu przez Klub w przypadku zmiany cen świadczonych usług na koniec danego okresu rozliczeniowego przy jednoczesnym braku akceptacji Klienta na nową cenę z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie;
  5. wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu ;
  6. wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku podanie przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia nieprawdziwych danych kontaktowych do Opiekuna Prawnego;
  7. zamknięcia konta przez Klienta;
  8. odstąpienia od usług świadczonych przez klub Golden-Gym.
 12. Klient może zawiesić Karnet w każdym czasie obowiązywania Karnetu jeden raz w trakcie trwania umowy. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta może nastąpić jedynie w trakcie obowiązywania Karnetu w recepcji Klubu.
 13. Okres zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po dniu opłacenia zawieszenia Karnetu. Przez okres zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie. Okres zawieszenia Karnetu wynosi maksymalnie 4 tygodnie.
 14. Klient z tytułu zawieszenia Karnetu uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości określonej w cenniku. Uiszczenie opłaty jest warunkiem zawieszenia Karnetu.
 15. Klient może odwiesić Karnet w recepcji Klubu. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia przepadają a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres zawieszenia.
 16. Po odwieszeniu Karnetu Klient może korzystać z usług Klubu Golden-Gym na takich samych warunkach cenowych jak w chwili, kiedy nabył Karnet. W przypadku zmiany ceny Karnetu w czasie trwania Karnetu Klient nie jest zobowiązany do dokonywania dopłat związanych z podniesieniem ceny Karnetu a Klub nie jest zobowiązany do zwroty różnicy pomiędzy ceną, za jaką Klient nabył Karnet a nową ceną Karnetu, w przypadku obniżenia ceny Karnetu.
 17. Klient może zamknąć konto i zrezygnować ze świadczonych przez klub Goden-Gym usług ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu poprzez złożenie pisemnej dyspozycji i pozostawienie jej u upoważnionej osoby w Klubie. Zamknięcie konta jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie.
 18. Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Klub poprzez złożenie takiej dyspozycji w recepcji ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu. W tym przypadku Klient ma możliwość dalszego korzystania z usług Klubu przez pozostały okres wykupionego, niewykorzystanego Karnetu do ostatniego dnia obowiązywania Karnetu. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanych środków związanych z opłaconym Karnetem.
 19. Zabronione jest promowanie klubów sportowych, w tym noszenie ubrań z emblematami i barwami drużyn piłkarskich.
 20. Każdy klient oraz klubowicz zobowiązany jest do zachowania czystości w klubie korzystając z dostępnych środków w Klubie.
 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki, po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych w recepcji klubu.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu lub stronie internetowej.
 3. Wejście do Klubu jest możliwe poprzez przyłożenie karty do czytnika znajdującego się w recepcji Klubu wydanej przy procesie rejestracji.
 4. Informacje o godzinie otwarcia Klubu podawane są na Stronie internetowej oraz w Klubie. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. O konieczności zamknięcia lub ograniczenia czasu świadczenia usług przez Klub Klient zostanie powiadomiony na 7 dni przed planowanym dniem zamknięcia Klubu. W sytuacjach nagłych o konieczności zamknięcia Klubu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Okres obowiązywania Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym postanowieniem a Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów opłaconego Karnetu.
 5. Personel Klubu może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Klienta z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Klienta. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że osoba przebywająca w Placówce Klubu, której dotyczy weryfikacja, nie jest Klientem albo nie jest osobą wskazaną jako posiadacz karty, Personel Klubu może nakazać opuszczenie placówki Klubu. Klub może również wypowiedzieć członkostwo lub Karnet w trybie natychmiastowym.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient powinien wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient powinien stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient może w każdej chwili zwrócić się do personelu Klubu, o ile personel Klubu jest dostępny, o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń. Klient, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń lub udziału w zajęciach powinien powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń oraz udziału w tych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z niestosowania się do postanowień Regulaminu, niewłaściwego korzystania z urządzeń, niestosowania się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu oraz wykonywania ćwiczeń przez Klienta, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń.
 7. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, Klub może o zaistniałej sytuacji poinformować jego Opiekuna Prawnego.
 8. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalanego harmonogramu udostępnianego w Klubie lub na Stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych Klub zastrzega, że o możliwości uczestnictwa na zajęciach decydowała będzie kolejność przyjścia.
  W przypadku zajęć zorganizowanych Klient, który spóźnił się na rozpoczęcie zajęć zorganizowanych może nie zostać wpuszczony na te zajęcia.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie na Stronie internetowej oraz w Klubie. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu świadczonych przez klub Golden-Gym usług.
 10. Wykonywanie ćwiczeń jest możliwe tylko w sportowym odzieniu obejmującym zamienne obuwie sportowe typu zamkniętego, Klient powinien posiadać swój ręcznik.
 11. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Osoby, których stan wskazuje na uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać wyproszone z Placówki Klubu.
 12. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez uprzedniej zgody Klubu lub managera Placówki Klubu.
 13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 14. Klienci powinni zachować spokój i porządek w placówkach Klubu oraz umożliwić innym Klientom swobodne korzystanie z usług Klubu.
 15. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody managera Klubu.
 16. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę na terenie Klubu.
 17. Klient powinien pozostawić swoje rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę należącą do Klienta.
 18. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 19. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy.
 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szatni lub na terenie Klubu poza zamkniętą na kłódkę Klienta szafką oraz za zniszczoną kłódkę, w przypadku, o którym mowa w ust. 22.
 21. Szafki będą opróżniane codziennie przez personel Klubu w porze nocnej. W przypadku braku możliwości odnalezienia na terenie Klubu Klienta, który pozostawił swoje rzeczy w szafce kłódka zostanie przecięta, a Klientowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów kłódki. Rzeczy pozostawione w szafkach trafiają do depozytu w Placówce Klubu na okres 2 tygodni. Po tym czasie rzeczy będą przechowywane w magazynie Klubu. W przypadku artykułów spożywczych lub rzeczy łatwo psujących się Klub ma prawo do ich utylizacji.
 22. W przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Klienci mają niezwłocznie poinformować personel klubu, co umożliwi zgłoszenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia Klientów lub Klubu.
 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz przesłania tej informacji Klientom drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony.
 2. Klub może wypowiedzieć warunki świadczenia usług przez na koniec okresu obowiązywania Karnetu w przypadku zmiany cen świadczonych usług. Klient zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu warunków świadczenia usług drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta wskazany podczas rejestracji oraz na Stronie internetowej. Klient może wówczas zaakceptować nową cenę i przedłużyć członkostwo według nowej ceny bez ponoszenia innych dodatkowych opłat lub zrezygnować ze świadczonych przez Klub usług. W przypadku wypowiedzenia warunków świadczenia usług i niezaakceptowaniu nowej ceny Klient traci członkostwo na koniec okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów lub Nowych Klientów w formie pisemnej i pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta lub Nowego Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje Klienta lub Nowego Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji.
 4. Właścicielem klubu Golden-Gym jest PS Investement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Radoszowska 123/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000480722 , NIP: 6412530992, REGON: 243339210.
 5. Administratorem danych osobowych jest PS Investement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Radoszowska 123/3. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
  z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 7. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa Placówki Klubu mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Administratorem systemu monitoringu jest PS Investement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Radoszowska 123/3.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą pisemną pod adres: PS Investement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Radoszowska 123/3.
 9. Przy kupnie i opłaceniu Karnetu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klub Golden-Gym usług w terminie czternastu dni od daty wykupienia Karnetu bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od świadczonych przez klub Golden-Gym usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez klub Golden-Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres:PS Investement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Radoszowska 123/3 . Przy zwrocie należności, które Klient uiścił w związku z zakupem Karnetu Klient powinien podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot należności na skutek odstąpienia od świadczonych przez klub Golden-Gym usług lub wskazać, że zwrot powinien nastąpić na numer rachunku, z którego nastąpiła zapłata. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez klub Golden-Gym usług zwróci Klientowi należność.
 10. Po zakupie Karnetu Klient może pobrać fakturę VAT. Faktura jest przesyłana również na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.